silver MacBook Pro on white table

W PRZYPADKU NIEDOSŁYSZĄCYCH

W przypadku osób niedosłyszących sytuacja przedstawia się z psy- cholingwistycznego punktu widzenia inaczej. ,,Mowę dziecka niedosłyszą­cego, która rozwija się wolniej niż u dziecka słyszącego, charakteryzuje: ubogi zasób słów, nieprawidłowa i prymitywna budowa zdań oraz popeł­nianie szeregu agramatyzmów. Mowa tych dzieci jest mało wyrazista, co spowodowane jest brakami artykulacyjnymi i niewłaściwym oddycha­niem podczas mówienia. Ograniczone słownictwo wpływa na trudności w rozumieniu tekstu pisanego i mówionego” (ibid. s. 286). Człowiek zdrowy charakteryzuje się zautomatyzowaniem pracy prze­kazu informacji nuklearnej, kontrolnej i sterowniczej. W niektórych przypadkach zdezautomatyzowanie lub uszkodzenie pracy któregoś z ka­nałów może prowadzić do fałszywego obrazu stanu matrycy słownej. Ilu­stracją tej tezy są badania przeprowadzone z dziećmi z niedosłuchem (W. Tłokiński, M. Żuchowska, 1979).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *