WYJAŚNIENIA Z MODELU

Wyjaśnienia zaś idące od przyjętego modelu lingwistycznego wnoszą niewiele implikacji dla psycholingwistycznych potrzeb wniknięcia za po­średnictwem mowy agramatycznej w rzeczywisty proces kształtowania wypowiedzi słownej przez człowieka zdrowego. Nie ulega wątpliwości, że potrzeby te spełnić może tylko podejście  kompleksowe. A więc połączenie wiedzy neuropsychologicznej i psycho- ingwistycznej. Z badań prowadzonych we wspomnianym aspekcie na uwagę zasługują […]

SYMPTOMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OBRAZ

Symptomy, które składają się na obraz agramatyzmów w tej formie afa­zji, podzielił Łuria na:„Zaburzenia lingwistycznego stosunku do słowa”.„Zaburzenia operacji gramatycznych”.„Zaburzenie kategorii relatywnych”.„Zaburzenie świadomości stosunków gramatycznych we frazie”.„Zaburzenie swobodnych operacji nad mową” (s. 76 – 81).W późniejszych badaniach symptomy te potwierdziły się w afazji dynamicznej i afazji eferentnej. Badania nad agramatyzmem w nauce ra­dzieckiej idą w […]