BLIŻSZE PRZEDSTAWIENIE KONCEPCJI

Koncepcję tę przedstawia bliżej M. Zarębina, autorka badań nt. Rozbicie systemu językowego w afazji (1973). Przy­toczymy obecnie fragment tej pracy, mówiący o koncepcji związków R. Jakobsona: ,,Są to związki syntagmatyczne (istniejące in praesentia) i asocjacyjne (in absentia) jako człony potencjalnej serii pamięciowej”. Układ asocjacyjny nazywa Jakobson układem przez selekcję (podobień­stwo): jednostki są tu połączone w […]

ZAKŁÓCENIA W DZIEDZINIE PRZYLEGŁOŚCI

W zależności od tego, który rodzaj związków został za­kłócony, mamy dwa rodzaje afazji: afazję w dziedzinie podo­bieństwa, czyli selekcji, i afazję przyległości, czyli kom­binacji.Zakłócenia w dziedzinie przyległości wyglądają według Jakobsona następująco: Mały jest zasięg i rozmaitość zdań u takiego afatyka; wy­stępuje agramatyzm, szyk jest chaotyczny, związek zgody i rzędu nie są uwzględniane; brak spójników, przyimków, […]