ZABURZENIA WRODZONE

Badania psychiatryczne i psychologiczne nie ujawniły obniżenia poziomu inteligencji. Według niektórych autorów u dzieci tych stwierdza się po­nadprzeciętny poziom umysłowy. Zaburzenia wrodzone mowy występują częściej u chłopców i w znacznej większości przypadków — rodzinnie. Dotyczą one przeważnie dzieci z genetycznie uwarunkowaną leworęcznością lub oburęcznością. Odnośnie do etiopatogenezy tych zaburzeń istnieje wiele hipotez. Uważa się, że […]

INNI AUTORZY

Inni autorzy mówią o   braku rozwoju dróg nerwowych związanych z mową oraz o niedosta­tecznej lateralizacji w następstwie braku rozwoju dominacji półkul móz­gowych. Przypisuje się również powstanie afazji wrodzonej czynnikom dziedzicznym oraz wadom rozwojowym mózgu (bliżej nie sprecyzowa­nym).Na podstawie własnych badań E. Dilling-Ostrowska stwierdza, iż: wrodzone zaburzenia mowy występują w następstwie organiczne­go uszkodzenia lewego płata skroniowego […]