NIESPECYFICZNE ZABURZENIA

Z kolei zwraca się uwagę na niespecyficzne zaburzenia liczenia, któ­re mogą występować jednocześnie z optyczną aleksją i agrafią. Chorzy cierpią na tzw. optyczne wyobcowanie cyfry, w wyniku czego nie mogą jej rozpoznać. Nierzadko trudności te komplikują się z powodu amnestycznej afazji liczebników lub zaburzeń percepcji prze­strzennej. Chorzy często plączą cyfry bliskie sobie kształtem, np. 3 […]

PO SERII ĆWICZEŃ

W tym celu wykorzystuje się metody uwzględniające oparcie się na zachowanych i dobrze przyswojo­nych w doświadczeniu ruchach ręki i palców w czasie pisania liter i cyfr, na mimowolnych ruchowych komponentach pisma. Drugi sposób to re­konstrukcja cyfry, oparta na swobodnym wykonaniu operacji takiego do­pełnienia konturu podanych cyfr (z początku w oparciu o zewnętrzny wzór, później o […]

PRZY AMNEZJI

Przy amnezji nominacji cyfr wyko­rzystuje się zachowane w doświadczeniu językowym dziecięce wiersze i teksty z liczebnikami, jak też ustne liczenie zautomatyzowane oraz ta­bliczkę mnożenia. Z pojęciem akalkulii ściśle związane jest zagadnienie rozpadu poję­cia liczby i zaburzenie operacji liczenia (z powodu zaburzeń percepcji przestrzeni), jak również stosunków między liczbami określanymi przez następujące znaki H X:. Przy […]