PRZEDMIOT JĘZYKA

Przedmiot języka ma swoją specyfikę strukturalną, wyodrębniającą go ze wszystkich innych przedmiotów nauczania. Cecha ta wymaga od nas zastosowania w nauce języka także specyficznej metodyki naucza­nia. Metodyka ta ma wprawdzie pewne cechy wspólne z dydaktyką ogól­ną, lecz obok tego ma swoją wyraźną specyfikę. Specyfikę tę dojrzało językoznawstwo współczesne. Musi się do niej stosować także psycholo­gia […]