MOWA DZIECI Z NIEDOSŁUCHEM

T. Gałkowski pisze: ,,U dziecka głuchego, które wskutek braku słuchu nie może zdobyć odpowiedniego dla swych potrzeb zasobu doświadczeń, występuje specyficzne ogranicznie do sfery wzrokowej. W przypadku nie uszkodzonego zmysłu słuchu procesowi tworzenia pojęć towarzyszy dwuzmysłowa stymulacja (wzrokowo-słuchowa), będąca podstawą dla uczenia się nazw, a potem dla opanowania bardziej złożonych form języ­kowych. Przy poważnym uszkodzeniu […]

FORMY JĘZYKOWE

Te formy językowe, jak przysłówki lub przyimki, które małe, normalnie słyszące dziecko dość wcześnie sobie przyswaja, zawierają bogatą treść abstrakcyjną, wyraża­jącą stosunki między przedmiotami i zdarzeniami. Tymczasem dzieci głuche mają duże trudności właśnie z opanowaniem zdolności posługi­wania się tymi formami językowymi, jak wykazały badania L. Gepperto- wei (1968). W związku z tym wiele cech jakościowych […]