WYŁĄCZNIE TYPOLOGIA

Zajmują się wyłącznie typologią językoznawczą zaburzonych funkcji. Próbą połączenia obrazu lingwis­tycznego z mózgowiem są koncepcje neurolingwistyczne, wykorzystują­ce psycholingwistyczne teorie programowania wypowiedzi słownej za­równo w produkcji, jak i odbiorze (por. A. R. Łuria, 1975). W wyborze zaburzeń afatycznych, typu nominacja, agramatyzm, akalkulia, kierowaliśmy się ich złożonością jak również tym, że wokół nich narosła już spora ilość […]

ZABURZENIA NOMINACJI

Omówienie problemu zaburzeń nominacji zacznie­my od przeglądu zaburzeń dokonanego przez M. Maruszewskiego.Typ I — niemożność podania nazwy połączona niekiedy ze wskaza­niem (w formie słownej lub gestu) na rozpoznanie przedmiotu oraz ze sformułowaniami wyrażającymi stany emocjonalne badanego.Typ II — omówienia polegające na wypowiadaniu przez chorego za­miast nazwy przedmiotu licznych sformułowań dotyczących najczęściej czynności i funkcji związanych […]