TECHNOLOGIĘ INTERNETU ZMIENIAJĄ WSZYSTKO

WWW i poczta nie tylko przyczyniły się do eksplozji Inter­netu. Mają również coraz większy wpływ na sposób wyko­rzystania komputerów i informatyki. Pomagają w ich popu­laryzacji, przyciągając nowych użytkowników. Poza tym wpływają na samą technologię. Od około 1995 roku popularny stał się termin intranet. Mówi się tako sieciach komputerowych dużych firm, w któ­rych stosowane są technologie […]

SYSTEM WEWNĘTRZNYCH SERWERÓW

Jeśli wszyscy je wykorzy­stują, uzupełniając swój rozkład zajęć, to wyznaczeniem pory spotkania dla grupy pracowników może się zająć komputer pocztowy. Wystarczy mu kazać szukać np. „pierwszego wol­nego dla wszystkich terminu”. Drugim elementem intranetu jest zwykle system we­wnętrznych serwerów http, udostępniających ważne dla pra­cowników informacje czy dokumenty w postaci podobnej do stron WWW. WWW i poczta […]

POPULARNOŚĆ POZOSTAŁYCH TECHNOLOGII

Popularność pozostałych technologii – z wyjątkiem inter­netowego telefonu – nie wzrasta tak jak kiedyś. W zasadzie należą one do dwóch grup. Pierwsze, podobnie jak poczta elektroniczna, pozwalają na porozumiewanie się między użyt­kownikami Sieci. Druga grupa to pionierskie technologie stopniowo wypierane przez WWW i narzędzia używane już głównie przez specjalistów.Technologie umożliwiające dialog za pośrednictwem Inter­netu wykorzystywane […]