PRZYBIERANIE RÓŻNYCH FORM

Technika ta może przy­bierać różne formy; może np. polegać na tym, że uczeń ma za zadanie przetłumaczyć jakiś podstawowy tekst podręcznika na język ojczysty, a następnie dokonać jego ustnej retranslacji na język obcy porównu jąc wyniki z oryginałem. Może też mieć formę prostego tłumaczenia ustne­go specjalnie już w tym celu zamieszczonego w podręczniku tekstu ojczy­stego […]

ŁATWA KONTROLA W KLASIE

Nau­czyciel może następnie łatwo skontrolować w klasie wykonanie takiego zadania, jeśli nawet nie w całości ze względu na brak czasu, to przy­najmniej wyrywkowo zapytując o różne jego fragmenty poszczególnych uczniów. Ćwiczenia tego typu powinny być wykonywane przez uczniów systematycznie, z lekcji na lekcję, przynajmniej przez okres trwania kursu podstawowego. Każdy zasadniczy tekst jednostki lekcyjnej, służą­cy […]

UTRWALAJĄCE ĆWICZENIE

Ćwiczenie tego typu bardziej niz jakakolwiek inna technika utrwa­lałoby u ucznia funkcjonalną znajomość tych reguł językowych, które są niezbędne dla samodzielnego tworzenia wypowiedzi w języku obcym, a więc przede wszystkim reguł fonologicznych, syntaktycznych oraz re­guł łączliwości między wy razowej, stanowiących największą trudność.. Ćwiczenie to doskonale poza tym uprzytamnia uczniowi to, czego jesz­cze nie wie, a […]

TYP TŁUMACZENIA

Jednakże trzeba sobie zdawać sprawę, że tłumaczenie tego typu nie stanowi samo w sobie praktyki w samodzielnym mówieniu, a tylko ma­ksymalnie do niej przygotowuje. Według terminologii W. Rivers (1971) nie jest ono praktykowaniem sprawności (ang. skill using), lecz jedynie nabywaniem sprawności (ang. skill getting). Rozumując zaś w powszech­nie obecnie w psycholingwistyce stosowanych kategoriach schematów (lub […]