WOLNIEJSZY PROCES

Przykłady pojedynczych osób głuchych świadczą, że jest to możliwe do osiągnięcia pod warunkiem intensywnej pracy i stałej kontroli pedagogicznej. Proces ten przebiega znacznie wolniej, i to właś­nie stanowi jedną z cech charakterystycznych dzieci i młodzieży głuchej, jeśli chodzi o nabywanie pojęć słownych. (…) Dziecko głuche nie posia­da zdolności tworzenia, sobie wewnętrznego zasobu słownikowego na dro­dze […]

W PRZYPADKU NIEDOSŁYSZĄCYCH

W przypadku osób niedosłyszących sytuacja przedstawia się z psy- cholingwistycznego punktu widzenia inaczej. ,,Mowę dziecka niedosłyszą­cego, która rozwija się wolniej niż u dziecka słyszącego, charakteryzuje: ubogi zasób słów, nieprawidłowa i prymitywna budowa zdań oraz popeł­nianie szeregu agramatyzmów. Mowa tych dzieci jest mało wyrazista, co spowodowane jest brakami artykulacyjnymi i niewłaściwym oddycha­niem podczas mówienia. Ograniczone słownictwo […]

PYTANIA W BADANIACH

W badaniach postawiono pytania:Czy i w jakim stopniu różni się świadomość istnienia znaczeń gramatycznych w słowie u dzieci z niedosłuchem i zdrowych?Czy i w jakim stopniu różni się w obu grupach spostrzeżenie stro­ny wyrażeniowej gramatyczności morfologicznej?Czy agramatyzmy w mowie dzieci z niedosłuchem są przyczyną:nieznajomości semantyki gramatycznej;zaburzenia pracy kanału kontrolnego;zdezautomatyzowania pracy wszystkich kanałów?Odpowiedzi na te pytania […]

OBNIŻONE ZDOLNOŚCI

Zaobserwowane było obniżenie zdolności spostrzegania strony wy­rażeniowej gramatyczności morfologicznej wyrazów. Dowodem na to jest wyraźnie zauważalna pozytywna rola wzmocnienia w pytaniach ekspe­rymentatora w formie wyrażeń: ,,to samo”, „tak samo”. Wyrażenia te pozwalają upewnić się dziecku co do jakości wykładnika gramatycznego, co w sumie jest niezbędne dla prawidłowe] reakcji. Jej jakość zależy jednak nie tyle od […]