WNIKNIĘCIE W ZŁOŻONOŚĆ

Próbą wniknięcia w tę złożoność i zbadania funkcjonowania poszcze­gólnych ogniw są eksperymenty przeprowadzone przez L. S. Cwietkową i Z. M. Głozman (1978). Badania Rjabowej i Szterna dotknęły realności procesu strukturali- zacji wypowiedzi, natomiast usiłowania Cwietkowej i Głozman poszły w kierunku zbadania zawartości tego procesu. Hipotetyczną podstawę dał A. N. Leontjew (1969 s. 34) w postaci […]

W ŚWIETLE KONCEPCJI

W świetle tej koncepcji etapu gramatycznej strukturalizacji wypo­wiedzi, przez agramatyzm autorki rozumieją zaburzenia któregokolwiek ogniwa strukturalizacji przejawiające się bądź w zaburzeniach grama­tycznej formy słów i obowiązujących w danym języku reguł ich wzajem­nych połączeń, bądź w zubożeniu składu i defektach struktury używa­nych konstrukcji gramatycznych. W aspekcie modelu psycholingwistycz- nego Leontjewa proces strukturalizacji gramatycznej na podstawie prze­prowadzonego […]

W ZABURZENIACH ŚWIADOMOŚCI

Przejawiało się to w zaburzeniu świadomości gra­matycznej kategorii słowa, a także w zaburzeniu analizy morfologicznej struktury słowa. Ogniwo trzecie — wykonywanie obligatoryjności gra­matycznych — okazało się zaburzone we wszystkich formach afazji. Da­ne uzyskane z testu Ebbinghausa pokazały, że we wszystkich rodzajach afazji zaburzona jest syntaktyczna i semantyczna walencja słów w zda­niu. W  powyższym eksperymencie nie […]

STAN WIEDZY

Ci z badaczy, którzy sięgają do lingwistyki,, by czerpać z niej argumenty wyjaśniające mechanizm, nie osadzają ich w jakiejś koncepcji programu tworzenia się wypowiedzi słownej. Ci na­tomiast, którzy starają się wypełnić istniejącą lukę teoretyczną w kon­cepcji programowania, nie spełniają podstawowego warunku, aby przy wybieraniu argumentów lingwistycznych wartościować je niezbędną cha­rakterystyką systemową.W sumie stan wiedzy o […]