WYŻSZE CZYNNOŚCI KOROWE

Wyższe czynności korowe rozwijają się wraz z wiekiem, lecz brak neurofizjologicznych wskaźników rozwojo­wych, które pozwoliłyby określić poziom rozwoju funkcji analityczno- -syntetycznych analizatorów uczestniczących w procesie czytania i pisa­nia. Dlatego też posługujemy się testami psychologicznymi, a miarą głę­bokości zaburzenia rozwoju badanych funkcji jest różnica między wie­kiem życia a wiekiem rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych”. (M. Bogdanowicz, 1978, s. […]

PODOBNE ZJAWISKO

Na podobne zjawisko wtórnego obniżenia sprawności inte­lektualnej wskutek zaburzeń sfery emocjonalnej uczniów wskazywała M. Tyszkowa (1964) w pracy Czynniki determinujące pracę szkolną dziec­ka. Nic też dziwnego, że niektórzy autorzy (np. Bielicka, 1967) zwracają uwagę na niebezpieczeństwo utrwalania się zaburzeń emocjonalnych i niewłaściwych postaw. Wskazują oni na trwanie tych wtórnych zabu­rzeń osobowości nawet wówczas, gdy podstawowe […]