ZABURZENIA POJĘCIA LICZBY

Zaburzenie pojęcia liczby jest przyczyną defektów działań arytme­tycznych, jako że wymagają one wiedzy o kolejności zapisu cyfr w licz­bach, ich składu i wzajemnych stosunków. Niezbędne jest także dla nich zachowanie wyobrażeń przestrzennych. Łatwo zauważyć, że i akalkulia jest zaburzeniem o charakterze ogol- noafatycznym. Z aspektem psycholingwistycznym związane są ściśle trudności z nazywaniem liczb i ich […]

JĄKANIE

Jąkanie jest jednym z najbardziej złożonych i długotrwałych zaburzeń. Charakteryzuje się ono zaburzeniem tempa i płynności mowy ekspresyjnej z istotnym zaburzeniem jej funkcji komunikacyjnej. Historia systematycznych badań jąkania zaczyna się w wiekuj XIX. Głów­ną zasługą powstałych wówczas prac było zwrócenie uwagi na koniecz­ność wczesnego leczenia tego zaburzenia, tj. już we wczesnym dzieciń­stwie. Aktualną publikacją na […]

WIDOCZNE U DZIECI

U dzieci z jąkaniem nerwicowym występuje normalna organizacja aktyw­ności tonicznej, która u dorosłych chorych z tym samym typem jąkania zastąpiona zostaje podwyższonym natężeniem fonacyjnym. Fonacyjna aktywność mięśniowa zwiększa się również i u zdrowych dorosłych w określonych sytuacjach: w czasie intelektualnego lub emocjonalnego stresu, bólu itp. Analogiczne zmiany fonacyjnego elektromiogramu obser­wuje się u histeryków, neurasteników itp. […]