KONCEPCJA Z POGLĄDU

Koncepcja ta wywodzi się z poglądu L. S. Wygotskiego dotyczącego dwóch planów mowy: psychologicznego i gramatycznego. Jednakże inny jest punkt widzenia A. N. Leontjewa odnośnie do mowy wewnętrznej i kolejnych etapów (procesów) przebiegających w trakcie tworzenia wy­powiedzi. Leontjew posługuje się w swoim modelu pojęciem programo­wania wewnętrznego (programu), które może rozwinąć się w mowę ze­wnętrzną dzięki […]

PROCES STRUKTURALIZOWANIA

Predykatywność komponentów zamysłu wewnętrznego wypowiedzi winna przejawiać się w mowie zewnętrznej poprzez określony sposób wyrażenia, poprzez określoną strukturę zdania. Właśnie strukturalizacja gramatyczna pozwala przywieść komponenty programowania wewnętrz­nego do wypowiedzi predykatywnej, do zdania. Przenosi ona elementy statyczne, odnoszone w prostszych przypadkach do obrazów percepcji 7, nałożonymi na nie cechami predykatywnymi, w obiektywną formę ze­wnętrzną. Jeśli proces […]

PREFEROWANIE ZDAŃ

Zjawisko preferowania zdań niesentencjonalnych i automatyzmów w mowie chorych z afazją dyna­miczną wyjaśnia się różnicą w procesie tworzenia takich zdań w porów­naniu ze zdaniami sentencjonalnymi. Według Rjabowej, a jest to rów­nież stanowisko A. N. Leontjewa, zdania niesentencjonalne tworzy się według formuły „bodziec — reakcja motoryczna”, z pominięciem kolej­nych etapów realizowania zamysłu, tj. bez kształtowania semantycznego […]

OBSERWOWANIE AGRAMATYZMÓW

Agramatyzmy zatem, zaob­serwowane w afazji dynamicznej i eferentnej tak zinterpretowane, we­ryfikują tezę Wygotskiego o dwóch planach mowy, choć wnoszą też mo­dyfikację tej tezy w odniesieniu do mowy wewnętrznej. Dyskusyjna jest kwestia interpretowania przez wymienionych autorów mowy wewnętrz­nej, która w świetle przedstawionego materiału nie jest koniecznym ogni­wem na drodze przejścia od myśli do mowy. Strukturalizacja gramatyczna […]