KONTEKST I KONSTYTUCJA

System norm nie zakłada ścisłych, niezmiennych działów, lecz jedynie zakreśla ich granice, we­wnątrz których realizacja językowa odbywa się zupełnie swobodnie, od przypadku do przypadku, od człowieka do człowieka. Kontekst i konsytu- acja są ważnymi czynnikami nie tylko w aspekcie znaczeniowym, ale także w aspekcie kulturalnojęzykowym, pomagającymi dostrzegać różne osobliwości językowe, kaprysy językowe, w ogóle zjawiska […]

WSPÓŁISTNIENIE SYSTEMU

Współistnienie systemu języka i realnych aktów mowy odbywa się dzię­ki płaszczyźnie systemu norm, na której właśnie realizuje się skompliko­wana walka rozmaitych czynników i zjawisk określających w ostatecz­nym bilansie zarówno dynamikę systemu, jak i charakter różnorodności języka. Problem nauki o języku w szkole, jeśli nauka ta ma rzeczywiś­cie podnosić efektywność ludzkiego komunikowania się słownego, powi­nien być […]

W OKRESIE SZKOLNYM

W okre­sie szkolnym odbywa się też programowe nabywanie doświadczenia ję­zykowego w zakresie języka drugiego, obcego. Podobnie jak przy opano­wywaniu języka ojczystego i wiedzy o nim, problematyka pedagogiczna dotyczy zarówno procesu uczenia się, jak i nauczania języka obcego. „Kontrowersyjność poglądów i opinii na temat natury procesu opano­wywania języka obcego oraz wartości poszczególnych metod i technik nauczania […]

DALSZY CEL

Dalszym jej celem jest, by materiał nauczania był przez ucznia adoptowany drogą operacji logicznych. Tego rodzaju zasady metodyczne nauczania zastosowano także do nauki języków obcych. A więc stosuje się w szerokiej mierze gramatyczne analizy języka, wprowadza się do świadomości i utrwala w pamięci tak konkretne teksty, jak i struktury gramatyczne, na których treści te są […]