ZABURZENIA ROZWOJU MOWY

Zaburzenia rozwoju mowy mogą być spowodowane czynnika­mi egzo- i endogennymi. Spośród tych ostatnich w grę wchodzić mogą wszystkie wymienione typy. Osobliwością wieku rozwojowego dla wy­kształcania się funkcji mownych jest złożoność czynników, które mogą prowadzić do zaburzeń mowy, stąd też i niemałe trudności diagnostycz­ne w określeniu rzeczywistych przyczyn i kwalifikacji stanu mowy. Przykładem trudności w diagnozowaniu […]

AFAZJA

Afazja recepcyjno-ekspresyjna stanowi najcięższy typ zaburzeń mowy zarówno pod względem obrazu klinicznego, jak i ro­kowania. Dzieci dotknięte afazją tego rodzaju nie rozumieją żadnych słów i porozumiewają się z otoczeniem za pomocą gestykulacji i niearty­kułowanych dźwięków. Stąd często skierowywane są omyłkowo do za­kładów dla dzieci głuchoniemych lub do zakładów psychiatrycznych.Afazja wrodzona typu ekspresyjnego charakteryzuje się za­burzeniami […]