STWARZANE WARUNKI

Praca w kabinach stwarza warunki umożliwiające uniknięcie wpły­wu zewnętrznych zakłóceń na tok percepcji informacji płynącej bezpo­średnio do słuchacza, która zostaje odebrana indywidualnie i wymaga indywidualnej reakcji danego słuchacza. Musi on odbierając prawidłowo zaprogramowane dawki informacji w czterofazowych ćwiczeniach: w I fa­zie — (wzorzec) — aktywnie słuchać; w II fazie — (przetworzenie) — aktywnie reagować; w […]

PROBLEMY DYSLEKSJI

Pierwsze lata nauki języka polskiego w szkole są związane ścisłe z problemem kształcenia umiejętności czytania i pisania. Opano­wanie analizy i syntezy kodu graficznego jest dla dalszego rozwoju ucznia rzeczą pierwszorzędnej wagi. Wśród uczniów mających niepowo­dzenia w szkole liczną grupę stanowią ci, którym czytanie i pisanie spra­wia duże trudności (por. J. Jaklewicz, M. Bogdanowicz, D. Męcik, […]

ROZWIĄZANIA TEORETYCZNE

Zarówno rozważania teoretyczne, jak i praktyka wskazują na ko­nieczność szybkiego i adekwatnego rozpoznawania przyczyn tych trud­ności. Wczesne ich wykrycie umożliwia skuteczną rehabilitację i uchro­nienie od zaburzeń o charakterze wtórnym. Zaburzenia nie poddane ko­rekcji trwają nierzadko przez całe życie. Uniemożliwiają osiągnięcie wy­branego zawodu, podjęcie planowanych form kształcenia. W przypadku przedłużającego się okresu niepowodzeń szkolnych i przy […]

ZNERWICOWANE DZIECI

Dzieci te stają się znerwicowane, trudne do leczenia i niepodatne na oddziaływanie peda­gogiczne, trafiają do poradni i klinik psychiatrycznych. U niektórych dzie­ci obserwuje się postawy aspołeczne”. Dzieci ze specyficznymi trudnoś­ciami w czytaniu i pisaniu nie mieszczą się dotychczas w żadnych ra­mach organizacyjnych naszego szkolnictwa: nie kwilifikują się do szkoły specjalnej, ale i nie uzyskują powodzenia […]