KOJARZONE Z INTERNETEM

Widać jednak skojarzenie Internet – sekty zostało. Niecały miesiąc wcześniej w serwisie Polskiej Agencji Prasowej zdanie: „nie tylko kobiety lekkich obyczajów przed­stawiają swoje oferty w Internecie” otwierało informację o    piłkarzach z Argentyny, którzy za pomocą strony WWW oferowali swój sportowy talent klubom sportowym na całym świecie. Wstęp głupi, ale przykład wykorzystania Sieci cie­kawy. Podobne pojawiały […]

DZIAŁANIE SYSTEMU

W tym samym kraju rząd uznał sieć komputerową za je­den z filarów reformy publicznej służby zdrowia. Na podłą­czenie przychodni do medycznej infostrady NHS-Net zde­cydował się wydać 150 min funtów. Lekarze mieli ją wyko­rzystywać, udzielając pacjentom porad. Zamiast za każdym razem wysyłać ich do specjalistów, mogli się z nimi konsul­tować za pośrednictwem komputerów, pytając, na jakie […]

SIŁA MEDIUM

Gdy amerykański sędzia wysyłał swój wyrok Internetem, polscy prawnicy wydawali na temat tego medium sprzeczne opinie. W 1997 roku przed wyborami parlamentarnymi Pań­stwowa Komisja Wyborcza nobilitowała je, zakazując – po­dobnie jak w prasie, radiu czy telewizji-publikowania w In­ternecie wyników sondaży tuż przed dniem głosowania. Po roku częstochowska policja również potraktowała strony WWW jak zwykłe medium […]

DLACZEGO CENIMY SIEĆ?

Miliony osób, które dwa lata wcześniej nawet o Interne­cie nie słyszały, teraz używały go na co dzień. Stał się dla nich narzędziem komunikacji, sposobem na rozrywkę czy wyrażenie swoich opinii bądź miejscem poszukiwania wie­dzy i informacji. Każdy dla innych powodów ceni Sieć. Dla mnie jej naj­większą zaletą jest możliwość dostępu do potężnych zaso* hńw informacji […]