PRZY WNIKLIWEJ ANALIZIE

Przy wnikliwej analizie sła­bych punktów przedstawianych teorii można zauważyć określone regu­larności, wskazujące drogi koniecznej penetracji badawczej, i w tym sensie wolno już chyba mówić o roli koncepcji mechanizmu agramatyz­mu w modelu strukturalizacji wypowiedzi słownej. Materiał uzyskany od afatyków wskazuje na potrzebę szczególnie wnikliwych studiów w za­kresie opracowania etapu strukturalizacji gramatycznej programowania wypowiedzi słownej. Wyraźnie należy […]

W MATRYCY

Konstruktem tego etapu jest funk­cjonujący wieloaspektowy system różnych związków, schematycznie da­jący się przedstawić w postaci matrycy słowa. W matrycy korzeniami ulokowany jest szyk wyrazów (w postaci gnozji dystrybucji klasowej wyrazów w wypowiedzeniu), choć wartość jego manifestuje się dopiero w etapie linearyzacji. W matrycy zawarte są również paradygmatyczne wartości gramatyczne, które dadzą się przedstawić w postaci […]

WEDŁUG LOGIKI PROGRAMU

Łatwo dostrzec, że strukturalizac ja gramatyczna nie może pominąć swojej genezy w programie w postaci semantyzacji jednostek strukturalizowanych.W analizowanych koncepcjach agramatyzmów szczególną uwagę zwracają następujące sprawy:Brak metodologicznie jednolitej płaszczyzny dla interpretacji róż­nic między paradygmatyką a syntagmatyką w procesie programowania wypowiedzi słownej.Brak lingwistycznego ustosunkowania się do wartości gramatycz­nych, których zaburzenia dają często identyczny obraz powierzchniowy (na […]

AKALKULIA

Monografię na temat akalkulii napisała L. S. Cwietkowa (1972). Autorka zawarła w niej kompleksowe spojrzenie na temat tego typu zaburzeń. Z uwagi na unikalność omawianej monografii, na charak­terystykę neuropsychologiczną bogatego materiału, warto zapoznać się z ogólnymi założeniami typologii i mechanizmów akalkulii przedstawio­nymi przez L. S. Cwietkową. Autorka opisała obraz zaburzeń działań arytmetycznych i metody ich […]