laptop computer on glass-top table

SKOMPLIKOWANE UKŁADY

Te skomplikowane ukła­dy elektroniczne są sercem każdego komputera i odpowia­dają za jego działanie. Usterka mogła powodować „zawie­szenie” dowolnego komputera PC. Ujawnił ją człowiek ukrywający się pod adresem noname@noname.com (ang. noname – bezimienny). W ten sposób o problemie szybko dowiedział się cały świat. Nawet bez użycia wybiegów, jakie stosował autor listu, Usenet pozwala na osiągnięcie pewnego […]

Selective Focus Photo of Man Using Laptop

KILKA TYSIĘCY LIST DYSKUSYJNYCH

W Usenecie jest kilka tysięcy list dyskusyjnych. Aby zo­rientować się, o czym się dyskutuje na danej liście, wystar­czy rozszyfrować jej nazwę. Składa się ona ze skrótów, po­dzielonych kropkami. Określenia od lewej zawężają temat od ogółu do szczegółu. Pierwsza część nazwy określa kate­gorię – w najbardziej ogólny sposób dzieli tematy, między innymi na: comp – komputery, […]

A MacBook with lines of code on its screen on a busy desk

PODZIAŁ DYSKUSJI

Ta hierarchia jest najbardziej „otwarta” i demokratyczna. Można w niej szybko utworzyć listę dyskusji na kontrowersyjny i aktualny temat. To w gru­pach tej kategorii na początku roku 1998 wymieniano pi­kantne komentarze na temat „afery rozporkowej” związanej z rzekomymi pozamałżeńskimi przygodami prezydenta USA Billa Clintona. Jeśli trudno mówić o jakiejkolwiek cenzurze w Usenecie, to w grupach […]