W OPRACOWANYM MATERIALE

„Opuszczenia” polegające na pomijaniu przy wypowiadaniu wy­razu będącego nazwą pokazanego przedmiotu głosek lub zgłosek, które w wyrazie tym występują.Utrata stałości wzorca słuchowo-ruchowego nazwy jako całości wyrażająca się w długotrwałych poszukiwaniach prawidłowego brzmie­nia nazwy, w trakcie których chory wypowiada fragmenty nazwy bądź często całą nazwę, nie zawsze ją jednak rozpoznając.Zniekształcenia wzorca słuchowo-ruchowego nazwy przejawiają­ce się w […]

WZGLĄD NA PODOBIEŃSTWO

Kiedy chory znaduje potrzebną nazwę, ale odtwarza ją ze znie­kształceniami, chociaż w zasadzie zachowuje przy tym jej strukturę — są to parafazje głoskowe, obrastania i opuszczenia:Kiedy chory próbuje znaleźć prawidłową nazwę, jednak odtwarza­jąc jej fragmenty łatwo gubi przy tym jej całościowy kształt, jakby ze­ślizguje się na inny i zniekształca całość — są to: utrata stałości […]

POSZCZEGÓLNE PRZYPADKI

W sumie Maruszewski uważa, że w poszczególnych przypadkach za­burzeniu ulega jedno z trzech głównych ogniw, niezbędnych do prawi­dłowego przebiegli czynności nazywania:„1) sfera znaczeniowa, w której mieści się pojęcie związane z da­nym przedmiotem, system kontekstów znaczeniowych tego przedmiotu i uogólnień z nim związanych;ogniwo słuchowe niezbędne do tego, aby można było łatwo i szyb­ko zaktualizować właściwy wzorzec […]