PRÓBA NOWOCZESNEJ DYDAKTYKI

Próbę nowoczesnej dydaktyki języka obcego w szkole średniej przedstawił w swej pracy W. Marton (1974). Inspiracją do przeprowa­dzenia badań w tym kierunku i zbudowania hipotezy dydaktycznej były obserwacje W. Martona słabej intensywności nauczania języka obcego w szkole średniej, niskiej motywacji do uczenia się, trudności w określe­niu celów nauczania w stosunku do przyszłych potrzeb ucznia. Autor […]

DONIOSŁA ROLA

Doniosłą rolę przypisuje Marton uczeniu się ze zrozumieniem. Uwa­ża on, że „jeśli chodzi o znalezienie możliwie optymalnej techniki przy­gotowującej ucznia do samodzielnego tworzenia wypowiedzi w języku obcym, to jest sprawą oczywistą, że powinna ona odpowiadać pewnym warunkom. Po pierwsze, powinna być możliwie łatwa do zastosowania i nie przekraczać możliwości organizacyjnych i kompozycyjnych prze­ciętnego ucznia. Po […]

W OCZYWISTY SPOSÓB

Po trzecie, powinna ona w sposób na tyle oczywisty prowadzić do rozwoju sprawności mówienia, aby pomyślne rezultaty uzyskane w trakcie ćwiczeń były dla ucznia pragnącego osiągnąć tę sprawność czynnikiem motywującym. I wreszcie, po czwarte, technika taka powinna maksymalnie wykorzystywać pozytywny transfer ze stro- ny języka ojczystego oraz przeciwdziałać interferencji ze strony tecoż języka, co ma […]