WYRÓŻNIONE RODZAJE PARAFAZJI WERBALNYCH

Wyróżnio­no cztery rodzaje parafazji werbalnych:„Semantyczne” parafazje werbalne, przy których chory podaje na­zwę przedmiotu należącego dotej samej sfery znaczeniowej, powiązanego z przedmiotem pokazanym bądź w ramach kategorii ogólniejszej (naj­częstsze przypadki), bądź ze względu na pochodzenie, bądź wreszcie funk­cjonalnie, sytuacyjnie itp.Parafazje werbalne wynikające z perseweracji słowa powiedzia­nego uprzednio.Parafazje werbalne polegające na podaniu nazwy, której wzorzec słuchowo-ruchowy jest […]

WYRÓŻNIONE ZABURZENIA

Również i tu­taj udało się wyróżnić kilka rodzajów zaburzeń:Parafazje głoskowe polegające na tym, że w wypowiadanym wy­razie (będącym w zasadzie właściwą nazwą pokazanego przedmiotu) na­stępuje wymiana niektórych wchodzących w jego skład głosek na inne, normalnie w wyrazie tym nie występujące. Klasyfikacja rodzajów para- fazji głoskowych nie została w niniejszym opracowaniu wykonana, wy­maga to bowiem przeprowadzenia […]