PANUJĄCY POGLĄD

Raczej nie ma sensu wpisywanie do podpisu adresu elektronicznego. Jeśli ktoś do­stanie nasz list, będzie go miał w nagłówku. Mało tego – będzie w stanie prześledzić całą drogę, jaką przeszedł list. Panuje pogląd, że poczta elektroniczna spowodowała rene­sans pisania listów. Jednak szybka wymiana listów elektronicznych bardziej przypomina rozmowę niż koresponden­cję.Fakt, że list elektroniczny pisze się […]

FENOMENY POCZTY

Na ten fenomen poczty zwra­ca uwagę wiele publikacji jej poświęconych. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są kłopoty z za­warciem emocji w treści listu. Aby to ułatwić, wymyślono „uśmieszki” – symbole, które mają pokazać nastrój piszące­go. Kiedy ktoś żartuje albo chce pokazać swoje pozytywne nastawienie do adresata, to po zdaniu wpisuje np. taki zna­czek:Starsi stażem […]

ZBYT OBFITA KORESPONDENCJA

Firma Forrester Research prognozuje, że w 2005 r. w In­ternecie będzie codziennie krążyć 5 mld listów. Według róż­nych szacunków, w tym czasie właściciele elektronicznych skrzynek pocztowych mogą dostawać od 20 do 150 listów dziennie! Całą ich masę będą wysyłać automaty. Niektóre będą wysyłać informacje których odbiorcy sami sobie zaży­czyli, gdy np. zarejestrowali się w jakimś […]

FILTROWANIE

Dlatego wymyślono filtrowanie. Obsługujące pocztę progra- my potrafią automatycznie selekcjonować przesyłki. W za- ! leżności od kogo pochodzą, mogą je „wrzucać” do różnych ! określonych przez użytkownika skrzynek. Mogą też kaso wać niektóre maile.Trzeba też pamiętać, że poczta jest również dobrym sposo- ; bem na rozpowszechnianie wirusów komputerowych. Zaka żone mogą być np. zbiory dołączane do […]