Woman Sitting on Sofa While Looking at Phone With Laptop on Lap

USZKODZENIE ELEMENTU

Niemożność powołania nazwy wynika z zaburzenia niezbędnych warunków funkcjo­nowania matrycy słownej. Uszkodzenie któregokolwiek elementu matry­cy, zarówno w planie wyrażania, jak i w planie treści, powoduje nie­spójność całości, trudności w połączeniu się pozostałych elementów, wy­dłużenie koniecznego czasu reakcji po to, by zaistniały niezbędne wa­runki semantyczne (połączenie się planu treści z planem wyrażania) dla powołania nazwy. Owe warunki zawarte są w omówionej wcześniej psy- c lolingwistycznej koncepcji programowania wypowiedzi językowej. Za­letą tej koncepcji jest możliwość odniesienia funkcjonalnego do struktu­ry anatomiczno-fizjologicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *