silver and black laptop computer

OBSERWOWANIE AGRAMATYZMÓW

Agramatyzmy zatem, zaob­serwowane w afazji dynamicznej i eferentnej tak zinterpretowane, we­ryfikują tezę Wygotskiego o dwóch planach mowy, choć wnoszą też mo­dyfikację tej tezy w odniesieniu do mowy wewnętrznej. Dyskusyjna jest kwestia interpretowania przez wymienionych autorów mowy wewnętrz­nej, która w świetle przedstawionego materiału nie jest koniecznym ogni­wem na drodze przejścia od myśli do mowy. Strukturalizacja gramatyczna jako proces zawierający się już w pro­gramowaniu zewnętrznym, a następujący po uprzedmiotowieniu myśii w znaczeniach słów zewnętrznych, jest procesem złożonym i dotąd w swej złożoności mało zbadanym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *