high angle photo of person holding turned on smartphone with tall buildings background

U DZIECI SZKOLNYCH

U dzieci szkolnych opisywano, towa­rzyszące zaburzeniom mowy, zaburzenia czytania i pisania. Przeprowadzone przez E. Dilling-Ostrowską badania wykazały, że symptomatologia zaburzeń mowy zależy od stopnia rozwoju strukturalno-czynnościowego mózgu w chwili jego uszkodzenia. Uszkodzenia mózgu, które mają miej­sce w okresie wokalizacji przedsłownej, doprowadzają do opóźnienia roz­woju mowy. W pierwszym okresie rozwoju wokalizacji słownej, tj. w dru­gim roku życia, oprócz opóźnienia rozwoju mowy powodują również wy­stąpienie wybiórczych zaburzeń dotyczących tylko ekspresji słownej. U dzieci w wieku przedszkolnym uszkodzenie półkul mózgu doprowadza nie tylko do wystąpienia afatycznych zaburzeń mowy, lecz również rzu­tuje na późniejsze kształtowanie się mowy pisanej i czytanej. Zaburze­niom mowy u dzieci w wieku szkolnym — podobnie jak u osób doro­słych z afazją — towarzyszą zaburzenia czytania i pisania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *