Simple Workspace at Home

DONIOSŁA ROLA

Doniosłą rolę przypisuje Marton uczeniu się ze zrozumieniem. Uwa­ża on, że „jeśli chodzi o znalezienie możliwie optymalnej techniki przy­gotowującej ucznia do samodzielnego tworzenia wypowiedzi w języku obcym, to jest sprawą oczywistą, że powinna ona odpowiadać pewnym warunkom. Po pierwsze, powinna być możliwie łatwa do zastosowania i nie przekraczać możliwości organizacyjnych i kompozycyjnych prze­ciętnego ucznia. Po drugie, powinna ona w sposób niemal automatyczny informować ucznia o wynikach przeprowadzonej próby i stwarzać wa­runki autokorekcji, tak aby nie prowadzić do utrwalania się błędnych stereotypów, co ma szczególne znaczenie w dużych zespołach uczniow­skich, gdzie nauczyciel nie ma możności kontrolowania pracy domowej każdego ucznia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *