Person Writing on Notebook

WYRÓŻNIONE RODZAJE PARAFAZJI WERBALNYCH

Wyróżnio­no cztery rodzaje parafazji werbalnych:„Semantyczne” parafazje werbalne, przy których chory podaje na­zwę przedmiotu należącego dotej samej sfery znaczeniowej, powiązanego z przedmiotem pokazanym bądź w ramach kategorii ogólniejszej (naj­częstsze przypadki), bądź ze względu na pochodzenie, bądź wreszcie funk­cjonalnie, sytuacyjnie itp.Parafazje werbalne wynikające z perseweracji słowa powiedzia­nego uprzednio.Parafazje werbalne polegające na podaniu nazwy, której wzorzec słuchowo-ruchowy jest podobny do właściwej nazwy pokazanego przed­miotu.Parafazje werbalne, których wystąpienie nie daje się zinterpreto­wać ani ze względu na bliskość semantyczną, ani ze względu na perse- werację, ani ze względu na podobieństwo do brzmienia nazwy właśęi- wej. Typ IV — zniekształcenia wzorca słuchowo-ruchowego nazwy; pole­gają one na tym, że chory próbuje podać nazwę przedmiotu, jednak sło­wo przez niego wypowiadane jest w mniejszym lub większym stopniu zniekształcone, odbiega od prawidłowego brzmienia nazwy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *