silver MacBook Pro on white table

WEDŁUG LOGIKI PROGRAMU

Łatwo dostrzec, że strukturalizac ja gramatyczna nie może pominąć swojej genezy w programie w postaci semantyzacji jednostek strukturalizowanych.W analizowanych koncepcjach agramatyzmów szczególną uwagę zwracają następujące sprawy:Brak metodologicznie jednolitej płaszczyzny dla interpretacji róż­nic między paradygmatyką a syntagmatyką w procesie programowania wypowiedzi słownej.Brak lingwistycznego ustosunkowania się do wartości gramatycz­nych, których zaburzenia dają często identyczny obraz powierzchniowy (na podobieństwo symptomu różnych przyczyn).Brak rozróżnienia między gramatycznością matrycy słownej a gra- matycznością matrycy frazowej.Uważamy, że optymizm w rozwiązaniu problemu mechanizmu agra- matyzmu wiązać można z weryfikacją koncepcji programowania, zwłasz­cza programowania zewnętrznego, kiedy to ustrukturalizowana myśl przedjęzykowa wtłoczona zostaje poprzez semantyzację w ramy reguł gramatycznych i kiedy to przybiera formę zlinearyzowanego ciągu zna­czeń jednostek i stosunków.Dzieje się to jednak według logiki programu, który nie jest przy­padkowy, okazjonalny. Wskazują na to regularności impasu badań nad agramatyzm ami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *