person using MacBook Pro

WYKONYWANE DOŚWIADCZENIA

Odnosi się to również do wypowiedzi pisanej. Wykonywano nawet tego rodzaju doświadczenia, że zamazując poszczególne litery czy słowa unie­możliwiano zrozumienie treści, czytelnik jednak był w stanie określić ton emocjonalny wypowiedzi. Człowiek smutny używa innych przymiotni­ków i inaczej buduje zdania niż człowiek wesoły; innych używa się okre­śleń, będąc wrogo czy nieufnie .nastawionym do rozmówcy, niż darząc go zaufaniem i przyjaźnią. Aspekt pedagogiczny mowy dotyczy zasadniczo dwóch istot­nych spraw: kierowania rozwojem prawidłowego doświadczenia języko­wego w szkole (języka rodzimego, jak i obcego) oraz szeroko pojętej reedukacji osób z zaburzoną komunikatywnością słowną. Obecnie zaj­miemy się sprawą pierwszą, a więc rozwojem doświadczenia językowego w szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *