Photo of Woman Writing on Tablet Computer While Using Laptop

PRZEDMIOT JĘZYKA

Przedmiot języka ma swoją specyfikę strukturalną, wyodrębniającą go ze wszystkich innych przedmiotów nauczania. Cecha ta wymaga od nas zastosowania w nauce języka także specyficznej metodyki naucza­nia. Metodyka ta ma wprawdzie pewne cechy wspólne z dydaktyką ogól­ną, lecz obok tego ma swoją wyraźną specyfikę. Specyfikę tę dojrzało językoznawstwo współczesne. Musi się do niej stosować także psycholo­gia jako nauka mająca dużo do powiedzenia w procesie nauczania i ucze­nia się. Metodyka nauczania języków obcych jako specyficzna gałąź dy­daktyki ogólnej została wypracowana przez językoznawstwo struktural­ne. W ten sposób powstała ostatnio i rozwinęła się tak zwana lingwis­tyczna teoria nauczania języków obcych. Teoria ta zyskała w wielkim stopniu potwierdzenie w praktyce”. (L. Zabrocki, 1966, s. 74).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *